Yatırımcı İlişkileri
Bilgilendirme Politikası
Ortaklık ve Sermaye Yapısı
Yatırımcı İlişkileri Birimi
Yıllık Faaliyet Raporları
Ara Dönem Faaliyet Raporları
Analist Sunumları
Sık Sorulan Sorular
Hisse Senedi Bilgileri
Temettü Dağıtımı - Sermaye Artırımı
Tarihsel Bilgi
Kâr Dağıtım Politikası
Bağımsız Denetim Raporu
Finansal Raporlar
Kurumsal Bilgiler
İzahname ve Halka Arz Sirküleri
Ticaret Sicil Bilgileri
Şirket Haberleri
Bağlantılar
Yatırımcı İlişkileri > Bilgilendirme Politikası

1.Amaç ve Kapsam

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri, İMKB düzenlemeleri ve genel kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatmaya yönelik olarak her pay sahibinin ve menfaat sahiplerinin şirket gelişmelerini eşit ve tarafsız bir şekilde takip edebilmesine olanak sağlamak üzere bir bilgilendirme politikası uygular. Bu politika çerçevesinde yasal düzenlemelerce belirlenmiş standartlara uygun açıklamalar yanında yatırımcılardan gelebilecek bilgi talepleri de olabildiğince geniş kapsamda cevaplanır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikasını yönetim kurulu hazırlar ve kamuya açıklar. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunu, Denetim Komitesini ve Mali işlerden sorumlu birimi "Bilgilendirme Politikası"nı içeren konularda bilgilendirir.

3. Bilgilendirme Araçları ve Yöntem

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme araç ve yöntemleri aşağıda belirtilmiştir.

  1. İMKB’ye iletilen özel durum açıklamaları,
  2. Periyodik olarak İMKB’ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu, v.b. raporlar.
  3. T. Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı v.b.)
  4. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
  5. Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
  6. Sermaye Piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları, ulusal veya uluslar arası yatırımcı konferanslarına katılım yoluyla yapılan açıklamalar,
  7. Kurumsal web sitesi (www.parkelektrik.com.tr)

4. Kamuyu Aydınlatma

(i) Kamuya Yapılan Açıklamalar

Şirket, yatırımcıların alım-satım kararını etkileme olasılığı yüksek her türlü gelişmeyi ticari sır kapsamında olmadıkça SPK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklar. Bu açıklamalar Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişilerce yapılır.

Sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunulan gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar Şirket tarafından yapılmaktadır.

(ii) Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Şirket, SPK ve UFRS’na uygun olarak hazırlanan finansal raporlarını üçer aylık dönemlerde (3, 6,9 ve 12 aylık olmak üzere) açıklar. İMKB’ye iletilen finansal raporlar Şirket’in web sitesinde de yayınlanır. Şirketin finansal sonuçları ile ilgili bilgi vermek, Şirket’le ilgili son gelişmeleri aktarmak ve soruları cevaplamak amacıyla belirli aralıklarla analist toplantıları düzenlemektedir. Bu toplantıların organizasyonundan Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlu olup, toplantıya Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Murahhas Azası ve Şirket üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere pek çok şirket yetkilisi katılmakta, analistlerin sorularını yanıtlamaktadır.

Şirket’in son bir yıllık dönemdeki faaliyetlerini ve finansal sonuçlarını içeren ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık Faaliyet Raporu Şirket tarafından her yıl basılı olarak hazırlanır. İMKB, SPK gibi kurumlara iletilen Faaliyet Raporu, şirketin web sitesinde de yayınlanarak kamuya açıklanır. Öte yandan, iletişim bilgilerini Şirket’e ileten pay ve menfaat sahiplerinin adreslerine Faaliyet Raporu posta veya elektronik posta ile de gönderilmektedir.

(iii) Yazılı ve Görsel Basın Açıklamaları

Şirket, faaliyetlerle ilgili rutin gelişmeleri aktarmak üzere yılda asgari bir kez basın yoluyla açıklama yapar. Burada amaç, şirketle ilgili bilgi verme konusunda daha geniş tabana ulaşmaktır. Rutin gelişmelerin dışında Şirket’le ilgili özel bir gelişme olması halinde de basın yoluyla açıklama yapılır. Basın açıklamasının içeriği, daha önce özel durum açıklamaları ile İMKB’ye bildirilen haberlerden oluşur. Basın açıklaması yapma yetkisi Şirket Yönetim Kurulu Başkanındadır.

(iv) Beklentilerin ve Hedeflerin Açıklanması

Şirketin web sitesinde, sunumlar sırasında kullandığı materyallerde, faaliyet raporlarında ve benzeri ortamlarda gelecekle ilgili tahminler ve bu tahminlere dayalı hedefler yer alabilir. Hedefler şirketin stratejileri doğrultusunda cari durumun sağladığı verilere göre belirlenir. Tahminler geleceğin bilinmemesinden kaynaklanan risklere açıktır. Yatırımcılar bu risklere madenciliğin doğasından kaynaklanan riskleri de eklemelidir. Hedeflerin tutmaması bu nedenlerle her zaman mümkündür. Yatırımcılar tahmin ve hedefleri Şirketin taahhütleri olarak değerlendiremezler.

(v) Kurumsal Web Sitesi

Şirket web sitesini (www.parkelektrik.com.tr) İngilizce ve Türkçe olarak düzenlemiştir ve kamuya duyurulmuş bilgilere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayacak şekilde dizayn etmiştir. İnternet sitesi herkese açıktır ve herhangi bir sınırlama yoktur.

Şirket web sitesi temel olarak Şirket tarihçesini, Şirket vizyon ve stratejisini, finansal raporları, faaliyet raporlarını, sunumları, hisse fiyatı bilgisini, ortaklık yapısını, kurumsal yönetim uygulamalarını, özel durum açıklamalarını, yatırımcı ilişkileri bölümü irtibat bilgilerini, Genel Kurul’larla ilgili bilgi, belge ve ilanları içerir.

Şirket olağan Genel Kurul toplantıları için mevzuata ek olarak, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgilendirme Politikası’nı Genel Kurul’un bilgisine sunmaktadır.

İnternet sitesinin güvenliğini sağlamak amacıyla Ciner Bilgi İşlem Grubu tarafından tüm olası tedbirler alınmıştır.

(vi) Analist Raporları

Analist raporları ile ilgili sorumluluk hazırlayan firmaya aittir. Şirket, dilerse kaynağını belirterek analist raporlarını internet sitesinde açıklayabilir. Ayrıca Şirket, yorum vermeksizin ilgili analistin talebi üzerine analist raporundaki bilgilerin doğruluğunu gözden geçirebilir.

(vii) Şirket hakkındaki Haber ve Bilgilendirmenin Takibi

Şirketimizle ilgili olarak yatırımcıların alım satım kararlarını ve pay fiyatını etkileyebilecek haberlerin basın yayın organlarında yer alması halinde Şirketimiz en kısa süre içerisinde söz konusu haberin doğruluk niteliği ile Özel Durum Açıklama Tebliği'nin 1 No’lu ekinde yer alan formata uygun olarak özel durum açıklaması yapar. Haberin doğru olması ancak kamuya daha önce açıklama yapılmamış olması halinde özel durum açıklamasında haberin kamuya açıklanmasının ertelenmiş olmasının gerekçesi de yer alır. Şirketle ilgili olarak basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin takibi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından basın yayın organlarının genel imkanlar çerçevesinde izlenmesi yoluyla gerçekleştirilir.

(viii) İçsel Bilgiler ve Gizlilik

İçsel bilgiler ancak Şirket yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu tarafından bu konuda yetkilendirilmiş kişi ya da kişilerce açıklanabilir. Genel Müdür Vekili Tacigül Erdem ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü müdürleri Yeşim Bilginturan ve Selim Erdoğan özel durum açıklamaları konusunda yetkilendirilmiş kişilerdir. Şirket kamuyu aydınlatma kapsamına giren gelişmelerden, açıklanması meşru çıkarlara zarar verecek olanların açıklanmasını yasal düzenlemelerdeki hakkını kullanarak erteleyebilir. Şirketin içsel bilgilerine erişme imkanı olanlar Şirket tarafından içsel bilginin yetkisiz açıklanmasının hukuksal sonuçları konusunda bilgilendirilir. İçsel bilgilere düzenli olarak erişenler Şirketin yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür vekilleri, mali işler müdür ve yardımcısı, yatırımcı ilişkileri bölümü çalışanları, yönetim kurulu sekretaryası, bağımsız denetim şirketinin denetçileri olarak belirlenmiştir.

(ix) Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların Genel Kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri, Ticaret Sicil ve günlük gazeteler aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır.

Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında Park Elektrik internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

Genel Kurul
Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak Genel Kurul’un yapılacağı tarihten en az 21 günü önce Genel Kurul’un toplanacağı tarih, yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı 2 adet günlük gazetede yayınlanır. Söz konusu ilanda ya da bilgilendirme dokümanında Genel Kurul’la ilgili dokümanların (faaliyet raporu, bağımsız dış denetim raporu, denetçi raporu, bilgilendirme dokümanı) nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir.

Genel Kurul, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde ve Divan başkanlığında usulüne uygun olarak gerçekleştirilir.

Genel Kurul’da ilgili yıl faaliyetleri ve mali sonuçlar hakkında bilgi verilir, ilgili yıl kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi Genel Kurul’un onayına sunulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verilerek, görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tesbiti, görev süresi dolan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tesbiti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti Genel Kurul’un onayına sunulur.

Ana sözleşmede yapılaması uygun görülen değişiklikler ile Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçimi var ise Genel Kurul’un onayına sunulur.

Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik Kurallar, sosyal yardım kapsamında ilgili yılda yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul’un bilgisine sunulur.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve konuyla ilgili öngörü raporu Genel Kurul’un bilgisine sunulur.

(x) Sessiz Dönem ve Yasak Dönem Uygulaması

Şirket, finansal sonuçların açıklandığı her dönemde, finansal sonuçların açıklanacağı tarihin iki hafta öncesinden itibaren “Sessiz Dönem” uygular. Sessiz Dönem süresince kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler geçmişte kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildirmez, analist ve yatırımcıların finansal durumla ilgili sorularını cevaplamazlar.

Şirket, finansal sonuçların açıklandığı her dönemde, finansal sonuçların açıklanacağı tarihin üç hafta öncesinden itibaren sonuçların resmi olarak açıklandığı güne kadar “Yasak Dönem” uygular. Bu dönemde Şirket çalışanları ve yöneticilerinin hisse senedi işlemi yapmaları yasaktır.

İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.