Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim Beyanı
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
Ortaklık Hakları
Ana Sözleşme
Paylara İlişkin Bilgi
Ticaret Sicil Gazetesi İlanları
Genel Kurul
Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu
Toplantı Tutanakları
Yönetim Kurulu'na bağlı Komiteler
Üst Yönetim
Etik Kurallar
Insider Trading
Kurumsal Yönetim > Etik Kurallar

Park Elektrik etik kuralları Şirket çalışanlarının kendi aralarındaki ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve aynı zamanda şirket içi davranış kültürünü de oluşturan ilkeler bütünüdür. Etik kurallar Şirket içinde hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. Etik kurallar aynı zamanda Şirketin saygınlığının arttırılması, Şirket içinde istikrar ve güvenin sürekliliğinin sağlanması için en önemli unsurdur.
Park Elektrik aşağıdaki etik kurallara uyulmasını gözetir ve uyulup uyulmadığına ilişkin denetimlerin yapılmasını sağlar.

Mevzuata ilişkin;

• Mevzuata, ulusal ve uluslararası tüm kural ve düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uygunluk sağlanır.
• Tüm raporlar ve kayıtlar ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine göre tutulur.
• Hissedarlar ile ilişkilerde, bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranılır. Hissedarların haklarının korunması gözetilir.

Çalışanlara ilişkin;

• Adil, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılır.
• Çalışanlara ayrım gözetmeksizin gerek işe almada, gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sunulur.
• İş yoğunluğuna uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterilir, mesai saatlerinin dışına çıkılmaması ve düzenli izin kullanımı kontrol edilir.
• Çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterilir.
• Çalışanlara yönelik tazminat sistemleri oluşturulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin;

• Tüm hizmet ve işlemlerde menfaat sahiplerine bilgi anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olarak sunulur.
• Kurumsal yönetim ilkelerine uyum titizlikle gözetilir.
• Kamuya açıklanan bilgilerde şeffaflık ilkesi gözetilir.

Sektöre İlişkin;

• Türkiye’de enerji ve madencilik sektörünün gelişmesi, ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranılır.
• Rakiplerle rekabet ederken dürüst ve adil davranılır, yasalara uyulur.

Çıkar Çatışmalarına İlişkin;

• Çıkar çatışmalarına engel olacak her türlü önlem alınır.
• İçeriden öğrenenlerin ticaretini engellemeye ilişkin düzenlemeler oluşturulmuştur.

Sosyal Sorumluluk ve Çevreye İlişkin;

• Tüm faaliyetlerde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilir.
• Tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasına özen gösterilir, belli aralıklarla denetim yaptırarak sonuç raporları kamuya açıklanır.

Tüm çalışanlar;

• Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, belli bilgi, birikim ve sorumluluk duygusuna sahip kişiler arasından seçilirler.
• Şirketin karlılığının ve pazar payının artırılmasını gözetir, görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.
• Her zaman şirketi en iyi şekilde temsil ederler.
• Yasalara ve şirket içi düzenlemelere uygun davranırlar.
• Titiz, düzenli, disiplinli ve özverili çalışırlar.
• Mesleki becerilerini geliştirmek ve deneyimlerini artırmak için çaba harcarlar.
• İçerden öğrenenlerin ticareti konusunda şirketin hazırladığı prosedüre uyarlar.
• Şirketin içsel bilgilerine erişme imkanı olanlar Şirket tarafından içsel bilginin yetkisiz açıklanmasının hukuksal sonuçları konusunda bilgilendirilir. İçsel bilgilere düzenli olarak erişenler Şirketin yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür vekilleri, mali işler müdür ve yardımcısı, yatırımcı ilişkileri bölümü çalışanları, yönetim kurulu sekretaryası, bağımsız denetim şirketinin denetçileri olarak belirlenmiştir.
• Şirket malvarlığının ve kaynaklarının doğru ve etkin kullanımı için çaba gösterir, kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanımı engellerler.
• Şirket dışında başka bir faaliyet alanında görev almazlar.
• Etik kuralların uyulmasına azami derecede özen gösterir ve uyulmaması halinde gerekli önlemlerin alınması amacıyla yetkili mercilere başvururlar.
• Birbirleriyle olan ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranırlar.
• Denetimden sorumlu kişilerin çalışmalarını sürdürebilmeleri için destek olur, ihtiyaç duyulan hallerde gereken imkanları ve yardımı sağlarlar.

Yönetim Kurulu;

• Yönetim Kurulu üyeleri Şirket’le ve hissedarlarıyla ilişkilerinde yasalar, yönetmelikler ve kurallara uygun davranacaklarını taahhüt ederler.  
• Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere tüm çalışanlar, pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez, kendilerini yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, özel indirim, bedava tatil vb. maddi menfaat kabul etmezler.
• Kamuya yapılan açıklamalar, gönderilen tüm raporlar ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır davranılır. Buna karşın Şirket’le ilgili gizli ve/veya ticari sır kapsamına giren bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaz. Kamuoyuna yapılacak açıklamalarla ilgili olarak Bilgilendirme Politikası esas alınır.
• Şirketin faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki kişi tarafından bilinen, elde edilebilen, rakiplerce bilinmemesi ve üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken işletme ve şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan bilgi, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerin tümü ticari sır kapsamına giren bilgilerdir.
Çalışanlar ve yöneticiler, etik kuralların prensiplerini tüm işlerinde uygularlar. Bu kurallar, internet ve e-mail de dahil medya ile olan tüm Şirket içi ve Şirket dışı her tür iletişimde uygulanır.

İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.