Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim Beyanı
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
Ortaklık Hakları
Ana Sözleşme
Paylara İlişkin Bilgi
Ticaret Sicil Gazetesi İlanları
Genel Kurul
Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu
Toplantı Tutanakları
Yönetim Kurulu'na bağlı Komiteler
Üst Yönetim
Etik Kurallar
Insider Trading
Kurumsal Yönetim > Kurumsal Yönetim Beyanı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumuna ilişkin taahhütlerini, bu ilkelere ilişkin uyum derecelerini uymadığı konularda ise gerekçelerini kamuya açıklamak amacı ile aşağıdaki beyanı ve Uyum Raporunu hazırlamıştır.

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, dünyada hızla yayılan ve iyi yönetim açısından olmazsa olmaz olarak görülen Kurumsal Yönetim olgusunu ve mekanizmalarını Şirket bünyesinde oluşturmak amacıyla "iyi şirket" Danışmanlık A.Ş ile başlatmış olduğu çalışmayı 2004 yılı sonu itibariyle tamamlamıştır. Bu çalışma Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Temmuz-2003 tarihi itibariyle yayınlanmış olan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yanı sıra uluslararası ilkeler ve sektör uygulamalarını da kapsayan bir çalışma niteliğindedir. Söz konusu çalışma 26 Nisan 2005 tarihli Şirket Yönetim Kurulu toplantısında görüşüldükten sonra onaylanmıştır. Bu tarihten sonra Kurumsal Yönetim uygulamaları her yıl güncellenerek devam ettirilmiştir.

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kurumsal Yönetim'in alt başlıkları olan saydamlık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkelerine olan inancını Şirket bünyesinde yapılan çalışmaya hızlı uyumu ve ilkelere yönelik gayretli çalışması ile kanıtlamaktadır. Park Elektrik, Borsa'da işlem gören pek çok şirketin aksine yönetimi tamamıyla profesyonellere devretmiş ender şirketlerden biridir. Yönetim Kurulunun tamamında profesyonellerin yer alması kurumsal yönetim ilkeleri ile tamamen uyuşmaktadır. Bu çalışma doğrultusunda Şirket bünyesinde oluşturulan "Kurumsal Yönetim" sistemi ve onun mekanizmaları şirket üst yönetimi ve tüm çalışanları tarafından kısa sürede benimsenmiştir. Şirket, 14 Haziran 2005 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul ile esas sözleşmesini Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda değiştirmiştir.

Yenilenen esas sözleşmede özet olarak; azınlık hissedarlara tanınan haklar, hisse devri serbestisi, yönetim kurulunun bağımsızlığı, yönetim kurulu toplantılarının düzeni, sekretarya kurulması, komitelerin oluşturulması ve bağımsızlığı, yönetim kurulu üyelerine ilişkin seçim kriterleri ve genel kurula ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Esas sözleşmede yapılan bu değişikliklerle Kurumsal Yönetim ilkelerinin sürekliliği sağlanmıştır. Şirket yönetim kurulunun etkinliğinin artırılabilmesi amacıyla yönetim kuruluna ilişkin düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Olağan genel kurulda Yönetim Kurulu üye sayısı 5'ten 9'a çıkarılarak iki bağımsız üye ataması yapılmıştır ve yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır. Atanan bağımsız üyelerin komite üyeleri olarak seçilmeleri ve bu şekilde komitelerde bağımsız üyelerin yer alması sağlanmıştır.

Yönetim kurulunun tutanaklarını tutmak, arşivlemek ve yönetim kurulu üyelerinin şirketin bilgilerine kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yönetim kuruluna bağlı bir sekretarya oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu Seri X, No:19 Madde 3 tebliği uyarınca daha önce kurulmuş olan Denetim Komitesinin etkinliği artırılarak Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır. Yönetim Kuruluna bağlı ikinci bir komite olarak Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Komitelerin çalışma esasları yazılı olarak oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Şirkete ait yeni bir web sitesi oluşturularak kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda tüm menfaat sahiplerine eşit, eksiksiz, eşzamanlı ve hızlı olarak bilgiye ulaşma hakkı tanınmıştır. Bu beyanla sorumluluk ve değer yaratan bir yönetim sağlamak amaçlanmıştır.

Kurumsal Yönetim ilkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, düzenleyici otoritelerin, uluslararası ve ulusal kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır. Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında olup, Park Elektrik Üretim Madencilik A.Ş.’nin şirket menfaatlerini gözeterek uygulamadığı iki ana prensipten bahsedilebilir ki bunlar birikimli oy sistemi ile gayrimenkul satışlarının Genel Kurul’un onayına sunulması prensipleridir. Şirket, karar alma sürecinde önemli aksamalara ve zaman kaybına yol açacağı dayanağı ile bu iki prensibi şu an için uygulamaya geçirememiştir.

                                                                                                          Nalan Erkarakaş
                                                                                                          Yönetim Kurulu Başkanı

İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.