Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim Beyanı
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
Ortaklık Hakları
Ana Sözleşme
Paylara İlişkin Bilgi
Ticaret Sicil Gazetesi İlanları
Genel Kurul
Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu
Toplantı Tutanakları
Yönetim Kurulu'na bağlı Komiteler
Üst Yönetim
Etik Kurallar
Insider Trading
Kurumsal Yönetim > Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

İÇİNDEKİLER

1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ
2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
4- Genel Kurul Bilgileri
5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları
6- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
7- Payların Devri
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8- Şirket Bilgilendirme Politikası
9- Özel Durum Açıklamaları
10- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
11- Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
12- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ
13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
15- İnsan Kaynakları Politikası
16- Müşteri ve Tedarikçiler İle İlişkiler Hakkında Bilgiler
17- Sosyal Sorumluluk
BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU
18- Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
19- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
20- Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri
21- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
22- Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
23- Yönetim Kurulu Üyelerinin Faaliyet Esasları
24- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
25- Etik Kurallar
26- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
27- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş,

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumuna ilişkin taahhütlerini, bu ilkelere ilişkin uyum derecelerini uymadığı konularda ise gerekçelerini kamuya açıklamak amacı ile aşağıdaki beyanı ve Uyum Raporunu hazırlamıştır;

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, dünyada hızla yayılan ve iyi yönetim açısından olmazsa olmaz olarak görülen Kurumsal Yönetim olgusunu ve mekanizmalarını Şirket bünyesinde oluşturmak amacıyla "iyi şirket" Danışmanlık A.Ş ile başlatmış olduğu çalışmayı 2004 yılı sonu itibariyle tamamlamıştır. Bu çalışma Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Temmuz-2003 tarihi itibariyle yayınlanmış olan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yanı sıra uluslararası ilkeler ve sektör uygulamalarını da kapsayan bir çalışma niteliğindedir. Söz konusu çalışma 26 Nisan 2005 tarihli Şirket Yönetim Kurulu toplantısında görüşüldükten sonra onaylanmıştır. Bu tarihten sonra Kurumsal Yönetim uygulamaları her yıl güncellenerek devam ettirilmiştir.

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kurumsal Yönetim'in alt başlıkları olan saydamlık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkelerine olan inancını Şirket bünyesinde yapılan çalışmaya hızlı uyumu ve ilkelere yönelik gayretli çalışması ile kanıtlamaktadır. Park Elektrik, Borsa'da işlem gören pek çok şirketin aksine yönetimi tamamıyla profesyonellere devretmiş ender şirketlerden biridir. Yönetim Kurulunun tamamında profesyonellerin yer alması kurumsal yönetim ilkeleri ile tamamen uyuşmaktadır. Bu çalışma doğrultusunda Şirket bünyesinde oluşturulan "Kurumsal Yönetim" sistemi ve onun mekanizmaları şirket üst yönetimi ve tüm çalışanları tarafından kısa sürede benimsenmiştir. Şirket, 14 Haziran 2005 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul ile esas sözleşmesini Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda değiştirmiştir.

Yenilenen esas sözleşmede özet olarak; azınlık hissedarlara tanınan haklar, hisse devri serbestisi, yönetim kurulunun bağımsızlığı, yönetim kurulu toplantılarının düzeni, sekretarya kurulması, komitelerin oluşturulması ve bağımsızlığı, yönetim kurulu üyelerine ilişkin seçim kriterleri ve genel kurula ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Esas sözleşmede yapılan bu değişikliklerle Kurumsal Yönetim ilkelerinin sürekliliği sağlanmıştır. Şirket yönetim kurulunun etkinliğinin artırılabilmesi amacıyla yönetim kuruluna ilişkin düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Olağan genel kurulda Yönetim Kurulu üye sayısı 5'ten 9'a çıkarılarak iki bağımsız üye ataması yapılmıştır ve yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır. Atanan bağımsız üyelerin komite üyeleri olarak seçilmeleri ve bu şekilde komitelerde bağımsız üyelerin yer alması sağlanmıştır.

Yönetim kurulunun tutanaklarını tutmak, arşivlemek ve yönetim kurulu üyelerinin şirketin bilgilerine kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yönetim kuruluna bağlı bir sekretarya oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu Seri X, No:19 Madde 3 tebliği uyarınca daha önce kurulmuş olan Denetim Komitesinin etkinliği artırılarak Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır. Yönetim Kuruluna bağlı ikinci bir komite olarak Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Komitelerin çalışma esasları yazılı olarak oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Şirkete ait yeni bir web sitesi oluşturularak kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda tüm menfaat sahiplerine eşit, eksiksiz, eşzamanlı ve hızlı olarak bilgiye ulaşma hakkı tanınmıştır. Bu beyanla sorumluluk ve değer yaratan bir yönetim sağlamak amaçlanmıştır.

Kurumsal Yönetim ilkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, düzenleyici otoritelerin, uluslararası ve ulusal kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır. Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında olup, Park Elektrik Üretim Madencilik A.Ş.’nin şirket menfaatlerini gözeterek uygulamadığı iki ana prensipten bahsedilebilir ki bunlar birikimli oy sistemi ile gayrimenkul satışlarının Genel Kurul’un onayına sunulması prensipleridir. Şirket, karar alma sürecinde önemli aksamalara ve zaman kaybına yol açacağı dayanağı ile bu iki prensibi şu an için uygulamaya geçirememiştir.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2- PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ
Şirket, 26 Nisan 2005 tarihi itibariyle pay sahiplerinin haklarının kullanımını ve Şirket yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimini kurmuştur. Yatırımcı İlişkileri biriminde Yeşim Bilginturan ve Selim Erdoğan müdür olarak görevlerini yürütmektedirler. Yatırımcı İlişkileri Birimi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi başkanına bağlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı İlişkiler Birimi ile irtibat şirket web sitesinden gerçekleştirilebileceği gibi, irtibat telefonları olan 0216 531 24 00 ve investor.relations@cinergroup.com.tr mail adresinden de iletişim kurulabilir. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, mevzuata uygun olarak belirli aralıklarla gerçekleştirilen ve tüm analistlere açık olan Analist Toplantıları ile Şirket’le ilgili önemli gelişmeleri analistlere aktarmaktadırlar. Birimin düzenlediği son Analist Toplantısı’na 29 aracı kurumdan 35 analist katılmıştır.

Bölüme yönlendirilen sözlü ve yazılı sorular, kamuoyuna açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa sürede cevaplanmakta, ayrıca yerel ve uluslar arası fon yöneticileri ile talepleri doğrultusunda düzenli olarak toplantılar yapılmaktadır.

3- PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI
2005 yılı Nisan ayı itibariyle oluşturulmuş olan web sitesi, yatırımcılara en fazla bilginin en kısa zaman içerisinde eşzamanlı, doğru, hızlı, tam ve anlaşılabilir şekilde aktarılabilmesi amacıyla etkin olarak düzenlenmiştir. Web sitesi Yatırımcı İlişkileri Biriminin sorumluluğunda olup sürekli olarak güncellenmektedir. Şirket, bilgilendirme politikasını oluşturmuş ve bu politika olağan genel kurulda hissedarlar tarafından onaylanmıştır. Şirket bünyesinde kurulmuş olan yatırımcı ilişkileri birimi vasıtasıyla pay sahiplerinden gelen sorulara etkin ve hızlı cevap verilmesi sağlanmaktadır. Şirket esas sözleşmesinde Madde 12'de özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmiştir. Ancak, bu hakka ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

4- GENEL KURUL BİLGİLERİ
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 17 Mayıs 2010 tarihinde 2009 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşmiştir. Genel Kurul, %68.21 katılım oranı ile toplanmış, toplantıda kullanılan toplam oy sayısı, 10.154.405.129 olmuştur. Genel Kurul toplantı daveti, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda toplantı tarihinden 25 gün önce yapılmıştır. Genel Kurul ilanı Türkiye’de yayınlanan 22.04.2010 tarih ve 418 sayılı Haberturk gazetesinde ve 22.04.2010 tarih ve 7549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yer almıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen aynı çağrı metni 21 Nisan 2010 tarihinde PTT aracılığı ile taahhütlü olarak ilgili pay sahiplerine gönderilmiştir.

Genel Kurul öncesinde yıllık faaliyet raporu ve mali tablolar şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde pay sahipleri için bulundurulmuştur. Talep edildiği zaman şirket esas sözleşmesi de yatırımcılara ulaştırılmıştır. Genel Kurulda pay sahiplerine soru sorma hakkı tanınmış, bu sorulara ayrıntılı cevap verilmiştir. Şirket, pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını artırmak ve toplantıya ilişkin yeterli hazırlık yapma imkanı vermek amacıyla pay sahiplerine bildirimi toplantı tarihinden 25 gün önce yapmıştır. Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde ve web sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuştur.

Genel Kurulda rutin genel kurul gündem maddelerinin görüşülmesinden başka 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususlarında bilgi verilmiş, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca 2010 yılı için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanması hakkında karar alınmıştır.

5- OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI
Olağan Genel Kurul'da yapılan esas sözleşme değişikliği ile birlikte yönetim kurulu üye sayısı 9'a çıkarılmıştır. Bu haliyle 9 üyeden 6'sı A grubu hisse senetlerine sahip hissedarlar, 3'ü ise B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilmiştir. Azınlık paylar yönetimde temsil edilmemektedir. Ancak, Şirket, azınlık hissedarlarının ve pay sahiplerinin eşit olarak Yönetim Kurulunda temsil edilmesini temin etmek amacıyla bağımsız iki üye atanmasını gerçekleştirmiştir. Şirketin ve sektörün yapısı gereği Yönetim Kurulunun hızlı ve etkin olarak karar alması gerekmektedir. Birikimli oy yöntemi ile gelecek üyelerin Şirkete ve sektöre uyum problemi yaşamaları halinde karar alma süreci yavaşlayacak, bu durum ise Şirketin zamanında karar almasını engelleyerek karlılığı azaltabilecektir. Bu olasılıklar göz önüne alınarak Şirkette birikimli oy kullanımı yöntemine yer verilmemiştir.

6- KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI
Şirketimiz, TTK hükümleri, SPK düzenlemeleri, Vergi mevzuatı ile ana sözleşmemizde belirlenen hükümler çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımı, şirketin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtımı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. 

Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nın 466. maddesi uyarınca temettü hesaplamasında net kardan %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kardan Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Genel Kurul, geri kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, ihtiyari yedek akçeye ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Dağıtılacak kar payı Yönetim Kurulu önerisi olarak Genel Kurul’un onayına sunulduktan ve dağıtılacak kar payı belirlendikten sonra mevzuatta belirlenen yasal sürelerde dağıtımı yapılacaktır.

7- PAYLARIN DEVRİ
Esas sözleşmede pay devrine ilişkin olarak bir kısıtlama bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
Kamuyu aydınlatmaya yönelik olarak her pay sahibinin ve menfaat sahiplerinin şirket gelişmelerini eşit ve tarafsız bir şekilde takip edebilmesine olanak sağlamak üzere şeffaflık ve doğruluk üzerine kurulmuş bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Şirket, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar. Ayrıca, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirket bünyesinde hayata geçirilmesine özen gösterir. Bilgilendirme politikasını yönetim kurulu hazırlar ve kamuya açıklar. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunu, Denetim Komitesini ve Mali işlerden sorumlu birimi Bilgilendirme Politikası'nı içeren konularda bilgilendirir. Yatırımcı İlişkileri Birimi müdürleri Yeşim Bilginturan ve Selim Erdoğan bilgilendirme politikasını gözetmek ve takip etmekle sorumludur. Bilgilendirme Politikasından sorumlu kişiler ve görevleri:

Nalan Erkarakaş Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Coşkun Duyak Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Süleyman Uyan Yönetim Kurulu Üyesi
Süreyya Turgut Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi
Yakup Kaygusuz Yönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Özçevik Yönetim Kurulu Üyesi
Galip Çelik Yönetim Kurulu Üyesi
Doğan Pençe Yönetim Kurulu Üyesi
Yeşim Bilginturan Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Selim Erdoğan Yatırımcı İlişkileri Müdürü

9- ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
Şirket 2010 yılı içerisinde toplam 20 adet özel durum açıklaması yapmış ve bu açıklamaları SPK ve İMKB'ye göndermiştir. Şirket yurtdışı borsalara kote olmadığı için yurtdışına yönelik özel durum açıklaması olmamıştır. Özel durumların açıklanmasından Yönetim Kurulu başkanı ile Yönetim Kurulu tarafından bu konuda yetkilendirilmiş kişi ya da kişiler sorumludur. Genel Müdür Vekili Tacigül Erdem ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü müdürleri Yeşim Bilginturan ve Selim Erdoğan özel durum açıklamaları konusunda yetkilendirilmiş kişilerdir. Geçtiğimiz yıllarda zamanında açıklanmayan özel durum olmamış, SPK'nın zamanında açıklanmayan özel durum açıklamalarına ilişkin yaptırımı olmamıştır.

10- ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ
Şirketin ayrıntılı olarak düzenlenmiş, etkin olarak işleyen ve periyodik olarak güncellenen internet sitesi 2005 yılı Nisan ayı içerisinde oluşturulmuştur. Şirket internet sitesine www.parkelektrik.com.tr adresinden ulaşılabilir. Sitede SPK Kurumsal yönetim ilkeleri II. Bölümde Madde 1.11.5'te yer alan tüm bilgilere ayrıntılı olarak yer verilmektedir.

11- GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI
Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Ancak, Turgay Ciner'in Park Holding A.Ş.'deki %99,99 payı ile Park Enerji Ekip. Mad. Elektrik Üretimi San. A.Ş'deki %99,84 payı dikkate alındığında Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’de Turgay Ciner'e ait endirekt ortaklık payı %68 düzeyinde belirlenmektedir.


Park Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı Pay Oranı
Turgay Ciner %99,99
Diğer %0,01


Park Enerji Ekipmanları Mad. Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Ortaklık Yapısı Pay Oranı
Park Holding A.Ş. %99,84
Diğer %0,16

12- İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI
Şirket içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilere ilişkin listeyi kamuya web sayfası yolu ile açıklamıştır. Aşağıda yer alan listede içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler yer almaktadır. Buna ek olarak, Bilgilendirme Politikası’nda da yer verildiği üzere şirket “Yasak Dönem” uygulaması yürütmektedir. Yasak Dönem boyunca tüm Şirket çalışanlarının alım-satım yapmaları yasaklanmıştır.


Nalan ERKARAKAŞ YK Başkanı
Ali Coşkun DUYAK YK Başkan Vekili
Süleyman UYAN YK Üyesi
Yakup KAYGUSUZ YK Üyesi
Süreyya TURGUT YK Üyesi
Orhan YÜKSEL YK Üyesi
Galip Çelik YK Üyesi
Doğan Pençe YK Üyesi
Cevdet ÖZÇEVİK YK Üyesi
Tacigül ERDEM Genel Müdür Vekili
Murat ÇOLAK Muhasebe Şefi
Yeşim BİLGİNTURAN Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Selim ERDOĞAN Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Sinem CİNER ÇİFTÇİ İç Denetim Birim Müdürü
Tuğçe KARADAĞ Yönetim Kurulu Sekretaryası
Berkman ÖZATA DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Gökhan ALPMAN DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Uğur KUMRU DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Aziz Murat DEMİRTAŞ DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Arda KAYA DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Pınar KAYMAZ DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Ali BEKÇE DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Fulya KILINÇ DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Burçin ALTAN DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

13- MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
Kurumsal yönetim İlkelerinin ve mekanizmaların Şirket içerisinde oluşturulması 2005 yılında tamamlanmış ve bu doğrultuda menfaat sahiplerini de içeren bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Oluşturulan bilgilendirme politikası çerçevesinde menfaat sahiplerine yönelik olarak toplantılar (analist toplantıları ve çalışanlara yönelik olarak periyodik toplantılar) düzenlenmektedir. Bu toplantıların ilanları ve ardından toplantı raporları da ayrıca web sitesinde yayınlanmaktadır.

14- MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı gerçekleşmemektedir. Ancak, Şirket çalışanları birimlerini ilgilendiren konularda açıklama yapmak ve görüş bildirmek üzere belli aralıklarla yönetim kuruluna davet edilmektedir.

15- İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Şirket İnsan Kaynakları politikasını; işe alım, terfi, işten çıkartma ve çalışanların performans ölçümlerini içeren esaslar doğrultusunda yazılı olarak oluşturmuştur ve web sitesi yoluyla kamuya açıklamıştır. Ayrıca Şirket içerisinde her birime ve her göreve ilişkin prosesler yazılı olarak oluşturulmuştur. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere sendika temsilcileri görev yapmaktadır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

16- MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER
Şirketin ürünü olan bakır konsantresi yurtdışına ihraç edilmekte ve fiyatı Londra Metal Borsası'nda belirlenmektedir. Bakır bir emtia olduğu ve herhangi bir farklılaşma niteliği taşımayan bir emtia olduğu için müşteri memnuniyeti doğrultusunda bir çalışma yapma gereği duyulmamıştır. Şirket, ihracat yükümlülüklerini zamanında ve kusursuz bir şekilde yerine getirmiş, alıcının şirket ile ilgili herhangi bir şikayeti ve anlaşmazlığı gündeme gelmemiştir.

17- SOSYAL SORUMLULUK
Şirket çevre politikası çerçevesinde doğaya ve çevrenin korunmasına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve buna ilişkin maden ve üretim sahalarının denetim raporları bulunmaktadır. Sosyal sorumluluğa ilişkin olarak Ciner Grubu olarak gerçekleştirilen projelere grup bir bütün olarak katkıda bulunmaktadır.

Grup bünyesinde sürdürülen ve internet sitesinde de detaylarına yer verilen çok büyük kapsamlı projelere ek olarak Şirket, üretim tesislerinin bulunduğu bölge şartlarını geliştirmek ve bölge halkına katkıda bulunmak amacıyla birtakım özel sosyal yardım kampanyalarında bulunmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar Madenköy’de 1,65 mn TL’lik bir karakol yapımı tamamlanarak TSK’ya bağışlanmış, 317.600 TL bedelle 8 derslikli bir ilkokul yaptırılmış ve MEB’a bağışlanmış, eski köy okulu yenilenerek öğretmen lojmanı olarak kullanılmak üzere MEB’a bağışlanmıştır. Şirket ayrıca Madenköy’de bulunan sağlık ocağını yenilemiş ve sağlık ocağının tüm operasyonel giderleri şirketimizce karşılanmak üzere, Park Elektrik’in işyeri sağlık ekibi tüm köy ve çevre köylerdeki hastalara bu sağlık ocağından hizmet vermektedir. Bu kapsamda, Şirketimize ait olan Ambulans da köy halkının ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanılmaktadır.

Şirket, Silopi’deki öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak üzere 2009 yılında yeni bir kampanya başlatmış ve toplam 400 öğrencinin eğitim masraflarını üstlenmiş ve öğrencilere karşılıksız burs sağlanmıştır.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

18- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER
Şirket yönetim kurulu toplam 9 kişiden oluşmaktadır. Bu üyelerden 8'i icrada yer almayan üye niteliğine, 1 üye ise icrada yer alan üye niteliğine sahiptir. Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Erkarakaş'tır ve icrada yer almamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ile icranın başı ayrı kişilerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik sıfatları ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır:

Nalan ERKARAKAŞ YK Başkanı – İcrada Yer Almıyor
Ali Coşkun DUYAK YK Başkan Vekili - İcrada Yer Almıyor
Süleyman UYAN YK Murahhas Üyesi – İcrada Yer Alıyor
Doğan Pençe YK Üyesi-İcrada Yer Almıyor
Yakup KAYGUSUZ YK Üyesi - İcrada Yer Almıyor
Süreyya TURGUT YK Bağımsız Üyesi - İcrada Yer Almıyor
Orhan YÜKSEL YK Üyesi - İcrada Yer Almıyor
Galip Çelik YK Bağımsız Üyesi - İcrada Yer Almıyor
Cevdet ÖZÇEVİK YK Üyesi - İcrada Yer Almıyor

Yönetim Kuruluna iki bağımsız üye ataması yapılmıştır. Bağımsız üyelerimiz Süreyya Turgut ve Galip Çelik’dir. Bağımsız üyeler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsızlık kriterlerine sahiptir ve bağımsızlık beyanlarını şirkete vermişlerdir. Bağımsız üyelerimiz için bağımsızlığı ortadan kaldıran bir nedenin varlığı halinde Yönetim Kurulu’na yeni bağımsız üye atanması için gerekli süreçler işletilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak, bağımsız üyelere yönelik herhangi bir sınırlama getirilmezken, diğer üyelere yönelik olarak grup dışı şirketlerde görev almalarına yönelik olarak sınırlama getirilmiştir.

Şirketin icrada yer almayan yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda Holding bünyesinde başka görevler de üstlenmiş olmaları nedeniyle yoğun bir iş temposunda bulunmaktadırlar. Grup dışı görevlerin Şirket’e ve Holding'deki diğer görevlerine ayıracakları zamanı kısıtlayacağı ve verimi düşürebileceği düşünülerek böyle bir kısıtlamaya gidilmiştir.

19- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ
Şirket yönetim kurulu üyelerinin asgari nitelikleri şirket esas sözleşmesi Madde 11 ile belirlenmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket söz konusu bazı niteliklere sahip olmayan üyelere yönelik olarak eğitim programları oluşturmaya hazır olup, bugüne dek böyle bir eğitime gerek duyulmamıştır. Ancak yeni yönetim kurulu üyelerine yönelik Kurumsal Yönetim Komitesince uyum programları oluşturulmuştur.

20- ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ
Şirket web sayfasında ve yıllık faaliyet raporunda misyon, vizyon, amaç ve değerlerini açıklamaktadır.

Şirket Misyonu

- Teknoloji ve yeni gelişmeleri takip etmek ve işin her aşamasında uygulamak.
- Hep daha iyi çalışma koşulları oluşturmak üzere çalışmak.
- Çalışanları motive ederek verimliliği artırmak.
- Düşük maliyette ve güvenli iş sahaları kurmak.
- Kaynakları etkin ve verimli kullanmak, olası kayıplardan kaçınmak.

Şirket Vizyonu

- Liderlik - Şirketin yurtiçi ve yurtdışında aynı sektörde yer alan şirketler arasında lider konuma yükselmesi.
- Kalite - Şirketin asla kaliteden ödün vermeden büyümesi.
- Büyüme - Etkin ve dengeli büyümenin Şirketin her faaliyetine yansıtılması, doğru alanlara yatırım yapılması.
- Yüksek Performans - En düşük maliyette en yüksek verim sağlamaya çalışarak yatırımcıların maksimum kar etmesinin sağlanması.

Yönetim kurulu, yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır. Söz konusu stratejik hedefler yönetim kurulu tarafından ilgili birimlerin görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanır ve onaylanır. Onaylanan hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar başlatılır. Mali tablo dönemlerinde ve yıl sonunda faaliyetler itibariyle sonuçlar izlenerek hedeflere ulaşma derecesi ölçülür. Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla yönetim kurulu yılda bir kez yıllık değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Yıllık değerlendirmede yönetim kurulunun performansı, hedeflerine ulaşma derecesi, faaliyetlerindeki etkinliği ve kurumsal yönetim ilkelerine olan uyum doğrultusunda araştırma yapılmaktadır.

21- RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI
Yönetim Kurulu şirketin mevcut ve potansiyel risklerine ilişkin olarak bir risk yönetim mekanizması oluşturmuştur. Risk yönetim sistemi şirketteki her birimin alabileceği azami riskleri, bu risklerin gerçekleşme yüzdeleri, risklere yönelik önlemler ve risklere ilişkin kontrol mekanizmalarını içermektedir. Risk yönetiminin takibine yönelik olarak iç kontrol mekanizmaları kullanılmaktadır. Risk yönetiminin etkinliği belli aralıklarla gözden geçirilmekte, saptanan eksiklikler veya aksaklıklar en kısa zaman içerisinde düzeltilmektedir.

Holding kapsamında yürütülen İç Denetim sistemine ek olarak Şirket, kendi bünyesinde yeni bir İç Denetim birimi oluşturmuştur. İç denetim faaliyeti, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetim süreçlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. İç denetim kurumun mevcut ve potansiyel riskleri nasıl yönettiği, risklere, hatalara, suistimal ve diğer olası kayıplara karşı iç kontrollerin varlığını etkinliğini, yönetim süreçleri ve organizasyon yapısının sağlıklı olup olmadığını değerlendirir, sonuçları ilgili kurum içi makama raporlar ve sorunlara çözüm önerileri getirir. Park Elektrik İç Denetim Birimi müdürü Sinem Ciner Çiftçi ve bir personelden oluşmaktadır.

22- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde ve şirket web sitesinde yer verilmiştir.

23- YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu üyelerinin ve başkanın talepleri doğrultusunda belirlenir. Yöneticilerden gelecek talepler de gündemin belirlenmesinde etkili olur. Yönetim Kurulu toplantıları esas sözleşme Madde 8'de de belirtildiği üzere yılda en az 12 kez gerçekleştirilir. Esas sözleşmede toplantılara devamsızlığa ilişkin "Üst üste üç toplantıya özürsüz olarak iştirak etmeyen Yönetim Kurulu Üyesi de istifa etmiş sayılır." ibaresi yer almaktadır. Yönetim Kurulu tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine yönelik olarak eşzamanlı bilgilendirme yapılmasını sağlamak amacıyla Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan bir sekretarya oluşturulmuş ve Tuğçe Karadağ Yönetim Kurulu Sekretaryası olarak atanmıştır.

Toplantılardan en az 1 hafta önce sekretarya vasıtasıyla gündem ve gündeme ilişkin bilgiler ve raporlar Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılmaktadır. Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin zapta geçirilmekte ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmektedir. Atanacak bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçelerinin de kamuya açıklanması sağlanacaktır. Toplantılarda üyelerin sormuş oldukları sorular ve bunlara verilen cevaplar zapta geçirilmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm 2.17.4'üncü maddesinde yer alan Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından onaylanacak maddeler için üyelerin fiilen katılımı sağlanmaktadır. Başkan dahil olmak üzere hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ağırlıklı oy hakkı ve /veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

24- ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI
Şirket yönetim kurulu üyelerinin dönem içinde şirketle herhangi bir işlem yapmaları veya rekabet etmeleri söz konusu olmamıştır.

25- ETİK KURALLAR
Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş, web sayfası aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

26-YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi amacıyla, Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi, başkan Süreyya Turgut ve üye Süleyman Uyan'dan oluşmaktadır. Süreyya Turgut Bağımsız Üye'dir. Süleyman Uyan Yönetim Kurulu Üyesidir. Park Elektrik, Sermaye Piyasası Kurulu Seri X, No:19 Madde 3 tebliği uyarınca oluşturmuş olduğu Denetim Komitesinin etkinliğini artırmış ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu’na bağlı ikinci bir komite olarak Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi kurulmuştur.

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Galip Çelik, diğer üyeler ise Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Erkarakaş ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü Selim Erdoğan’dır. Yönetim Kurulu tarafından 2005 yılından itibaren uygulanmak üzere, Denetim Komitesinin her çeyrekte olmak üzere yılda en az 4 defa, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin ise yılda en az 3 defa toplanması kararlaştırılmıştır. Komitelerin faaliyetlerini yerine getirirken takip edecekleri prosedürler yazılı olarak oluşturulmuş, kamuya duyurulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla komitede görev yapamayacakları hükmü esas sözleşmede yer almaktadır. Komite üyelerinin nitelikleri esas sözleşme Madde:10'da yer alacak olan yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri ile aynıdır.

27- YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücret yönetim kuruluna uygulanan performans kriterleri doğrultusunda verilmektedir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş veya kredi kullandırmamıştır.

İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.