Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim Beyanı
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
Ortaklık Hakları
Ana Sözleşme
Paylara İlişkin Bilgi
Ticaret Sicil Gazetesi İlanları
Genel Kurul
Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu
Toplantı Tutanakları
Yönetim Kurulu'na bağlı Komiteler
Üst Yönetim
Etik Kurallar
Insider Trading
Kurumsal Yönetim > Organizasyon Yapısı > Yönetim Kurulu > Toplantı Tutanakları

15 Mart 2011

Şirketimizin Yönetim Kurulu 15 Mart 2011 Salı günü toplanarak aşağıda yazılı hususları karara bağlamışlardır.

Şirketimizin 2010 yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması konusunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
Şirket Denetim Komitemizin önerisiyle, 2011 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim şirketi olarak “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin seçilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

10 Mart 2011

Şirketimizin Yönetim Kurulu 10 Mart 2011 Perşembe günü toplanarak aşağıda yazılı hususları karara bağlamışlardır.

Şirketimizin, 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyet raporu ile bağımsız denetleme kuruluşu tarafından uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarına ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak düzenlenen ve Denetim Komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilmiş olan “2010 Yılı Hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu” görüşülmüş, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olabilecek ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir eksiklik içermediği, finansal tablo, ek tablo ve açıklamaların Şirketimizin iktisadi ve finansal durumunu, işletme faaliyetlerinin gelişimini ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru biçimde yansıttığı belirlenmesi sebebiyle bu çerçevede kabul edilerek onaylanmasına,

Şirketimizin 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız denetleme kuruluşu “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi” tarafından düzenlenen 10 Mart 2011 tarihli 01 Ocak 2010-31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No: 29 Sayılı Tebliği’nin üçüncü bölümünün 9. maddesi gereğince yapılan sorumluluk beyanının kamuya ilan edilmek üzere elektronik ortamda KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) gönderilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

8 Aralık 2010

Şirketimizin Yönetim Kurulu 8 Aralık 2010 Çarşamba günü Şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karara bağlamışlardır.

Şirketimiz adına,  Adana İli Ceyhan İlçesinde konuşlandırılacak 435 MWm / 423 MWe toplam kurulu gücündeki CEYHAN 423MW DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI (Doğal Gaz Yakıtlı Kombine Çevrim Santralı) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 49 yıl süreyle Üretim Lisansı müracaatında bulunulmasına,
Konu ile ilgili gerekli bildirim ve yazışmaların yapılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

27 Ekim 2010

Şirketimizin Yönetim Kurulu 27 Ekim 2010 Çarşamba günü Şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karara bağlamışlardır.

Şirketimizin, SPK’nın Seri XI/29 no’lu tebliği uyarınca düzenlenen ve Denetim Komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilen 30.09.2010 tarihli ara dönem finansal tablolarının gerçeğe aykırı bir açıklama ve yayınlanma tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin tespit edilmiş olması ve raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle finansal tabloların ve rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığının belirlenmesi sebebiyle bu çerçevede kabul edilmesine ve kamuya ilan edilmek üzere elektronik ortamda KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu’na) gönderilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

15 Mayıs 2010

Şirketimizin Yönetim Kurulu 15 Mayıs 2010 Cumartesi günü Şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karara bağlamışlardır.

Şirketimize ait Şirvan İlçesi Madenköy’de bulunan Yer altı Bakır Cevheri Ocağı, Bakır Proses Tesisleri ve yardımcı tesislerin bulunduğu işyerimizde 14.05.2010 tarihinde meydana gelen olaylar nedeniyle can ve mal güvenliğinin sağlanamadığı gibi, tesislerimizde üretim yapılamaz duruma gelinmiştir.
İşyerinin özel güvenlik görevlileri de yöre halkından olması nedeniyle, güvenlik sağlanamamaktadır.
Can ve mal güvenliği önemli derecede tehlike altında olduğundan ve işyerinde üretim tamamen durduğundan gerekli ortamın oluşmasına kadar işletmesel faaliyetlerin DURDURULMASINA,
Bununla ilgili işlemlerin ifasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

30/04/2010
Şirketimizin Yönetim Kurulu 30 Nisan  Cuma  günü toplanarak aşağıdaki hususları karara bağlamışlardır.

  1. Şirketimizin, SPK’nın Seri XI/29 no’lu tebliği uyarınca düzenlenen ve Denetim Komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilen 31.03.2010 tarihli ara dönem finansal tablolarının gerçeğe aykırı bir açıklama ve yayınlanma tarihi itibari ile  yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin tespit edilmiş olamsı ve raporun ilişkin olduğu dönem itibari ile finansal tabloların ve rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığının belirlenmesi sebebi ile bu çerçevede kabul edilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

11/03/2010
Konu: 31.12.2009 Tarihli Finansal Tablolar Hakkında

Şirketimizin Yönetim Kurulu 11 Mart Perşembe günü toplanarak aşağıdaki hususları karara bağlamışlardır.

  1. Şirketimizin, 2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyet raporu ile bağımsız denetleme kuruluşu tarafından uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarına ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri XI, No:29 sayılı ‘‘ Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’’ hükümlerine uygun olarak düzenlenen ve Denetim Komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilmiş olan ‘‘ 2009 Yılı Hesap Dönemine  Ait Bağımsız Denetim Raporu ’’ görüşülmüş, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı  bir açıklama ya da yanıltıcı olabilecek ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir eksiklik içermediği, finansal tablo, ek tablo ve açıklamaların Şirketimizin iktisadi ve finansal durumunu , işletme faaliyetlerinin gelişimini ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru biçimde yansıttığı belirlenmesi sebebi ile bu çerçevede kabul edilerek onaylanmasına,
  2.  Şirketimizin 2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız denetleme kuruluşu  ‘‘ Kavram Denetim ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’’ tarafından düzenlenen 11 Mart 2010 tarihli 01 Ocak 2009-31 Aralık 2009 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri XI, No:29 sayılı  Tebliğinin üçüncü bölümünün 9. maddesi gereğince yapılan sorumluluk beyanının kamuya ilan edilmek üzere elektronik ortamda KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) gönderilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

2/12/2009
01.12.2009 tarihinde saat 18:27’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
Konu: 2010 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi
Şirketimizin 1 Aralık 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Denetim komitemizin önerisiyle, 2010 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

07/05/2009
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 07.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 07 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulunun 5 Mayıs 2009 tarihli toplantısında alınan ve aynı gün özel açıklama ile kamuya duyurulan kararı doğrultusunda birleşme nedeniyle sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasını teminen;
1- "Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"nin devralınması yoluyla birleşme işleminden kaynaklanan ve Genel Kurulca onaylanan Birleşme Sözleşmesine dayanarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 120.000.000.TL'den 148.867.243.-TL'na çıkarılması işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığı tespiti çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimin yapılmasına,
2- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tescile mesnet olacak belgenin alınarak, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 148.867.243 TL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına, Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin "Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" hissedarlarına kaydi olarak dağıtımı konusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli işlemlerin yapılması için Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir."

05/05/2009
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 05.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 05 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 30.04.2009 tarihli 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan, 30.04.2009 tarihinde tescil edilen "Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ceytaş)"nin devralınmasına ilişkin "Birleşme Sözleşmesi" gereğince ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'ndan 28.867.243 TL artırılarak 148.867.243 TL'na çıkarılmasına ve 1,15654 olarak onaylanan birleşme oranı çerçevesinde;
- Ceytaş'ta A ve B grubu paya sahip ortaklara toplam 329.086.570 adet 3.290.865,7 TL nominal tutarda A grubu nama yazılı,
- Ceytaş'ta C grubu paya sahip ortaklardan Park Holding A.Ş., Park Enerji Ekipmanları Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Turgay Ciner'e toplam 1.478.667.631 adet 14.786.676,31 TL nominal tutardaki B grubu nama yazılı,
- Ceytaş'da C grubu paya sahip diğer ortaklara toplam 1.078.970.076 adet 10.789.700,76 TL nominal tutarda B grubu hamiline yazılı Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesi verilmesi suretiyle yapılması konusunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir.

04/05/2009
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu:
Yönetim Kurulu görev bölümü Şirketimizin 4 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlar aşağıda çıkartılmıştır.
1) Şirketin 30.04.2009 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna seçilen üyeler aralarında görevlendirme yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Nalan Erkarakaş'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Çoşkun Duyak'ın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Süreyya Turgut, Orhan Yüksel, Yakup Kaygusuz, Süleyman Uyan, Ferzan Çitici, İnanç Şenel ve Cevdet Özçevik'in seçilmelerine,
2) Süleyman Uyan'ın Yönetim Kurulu murahhas üyeliğinin devamına
3) Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği
- Denetim Komitesi üyeliklerine Süreyya Turgut ve Süleyman Uyan'ın
- Kurumsal Yönetim ve atama Komitesine Nalan Erkarakaş ve Ferzan Çitici'nin seçilmelerine Oy birliği ile karar verilmiştir.

30/04/2009
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 30.04.2009 tarih 22 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; SPK'nın Seri XI/29 no'lu tebliği uyarınca düzenlenen 31.03.2009 tarihli finansal tablolar ve dipnotları denetim komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu'nca da gerçeğe aykırı bir açıklama ve yayınlanma tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiştir. Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir.

26/03/2009
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimizin 26 Mart 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
1. Şirketimizin 2008 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Nisan 2009 Perşembe günü, saat 9:00'de Paşalimanı Caddesi, No:41, Üsküdar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, aynı yerde saat 09:15'te A Grubu hissedarlar Olağan genel kurulu, 09:30'da B Grubu hissedarlar Olağan Genel Kurulu yapılmasına,
2. 2008 yılına ilişkin SPK Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan 73.809.982,92 TL net dağıtılabilir dönem karından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde benimsenen temettü politikası göz önüne alınarak 15.000.000 TL'nin (%12,5 oranında) brüt nakit temettü olarak, 1 TL Nominal Değerli hisse için Net Temettü Tutarı gerçek kişiler için %15 vergi kesintisinden sonra 10,63 Kuruş (%10,63), tüzel kişiler için 12,50 Kuruş (%12,5 oranında) olmak üzere 29 Mayıs 2009 tarihinde dağıtılmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına,
3. 2009 yılı için bağımsız denetim şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ve bu hususun Şirket Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2009 tarih ve 6/159 sayılı toplantısında onaylanan "Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ile devralma yoluyla birleşme nedeniyle birleşmeye esas alınacak finansal tablolar ile birleşme sözleşmesinin nihai olarak onaylanmak üzere Genel Kurulun onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Şirketimizin 2008 yılı kar dağıtım tabloları ile Genel Kurul gündemi ilişikte yer almaktadır." Olağan gündem maddelerinin yanısıra;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği Madde 4 ve 5 kapsamında Pozitif Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılan değerleme sonucu oluşan raporun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
Ceyhan Ticaret Sicili Memurluğu'nun 2685 sicil numarasında "Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanı ile kayıtlı bulunan şirketin T.T.K.'nın 451. maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1, No:31 saylı Tebliğine göre tasfiyesiz infisah yolu ile devir almak suretiyle ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 25/03/2009 tarih B.02.1.SPK.0.13/424-3922 sayılı izin doğrultusunda Şirketle birleşmesi konusunda Yönetim Kurulunca hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin ve Birleşme Bilançosunun Genel Kurulun onayına sunulması, hususlarının da yer aldığı Genel Kurul toplantı gündemi ile söz konusu birleşme sözleşmesi ve birleşme bilançosunun onaylanması hususunun yer aldığı A ve B grubu hissedarlar olağan genel kurul gündemleri ekte ve internet sitemizin (www.imkb.gov.tr) "Günlük Bülten" bölümünde, "Şirket Haberleri Ekleri" başlığı altında, kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin "Şirketler" bölümünde yayınlanmaktadır.

18/03/2009
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin 18.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Konu: Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası Şirketimizin 18 Mart 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket'in Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Uçurum'un görevinden istifa talebinin kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Cevdet Özçevik'in seçilmesine ve kendisine A grubu imza yetkisinin verilmesine, Karar verilmiştir. Gereği için bilgilerinize arz ederiz.

12/03/2009
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimizin 12.03.2009 tarih 13 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; SPK'nın Seri:XI, No:29 no'lu tebliği uyarınca düzenlenen 31.12.2008 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu denetim komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu'nca da gerçeğe aykırı bir açıklama ve yayınlanma tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiştir. Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. Ayrıca Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tanzim edilmiş olan bağımsız denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/692 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir.

26/12/2008
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimiz 26.12.2008 tarih ve 46 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Grup şirketlerimizden madencilik sektöründe yatırımları devam etmekte olan Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile aynı sektörde faaliyet göstermemiz nedeniyle Türk Ticaret kanunu'nun 451, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20'nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca 30/09/2008 tarihli bilançosunun tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde, devralmak suretiyle birleşme çalışmalarının başlatılmasına, bu konuda Şirket genel müdürlüğünün yetkili kılınmasına, Değerleme çalışmaları kapsamında birleşme oranının belirlenmesi amacıyla uzman kuruluş olarak Denkar Bağımsız Denetim YMM A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.

28/08/2008
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.08.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 28 Ağustos 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimiz ihracat faaliyetlerinin finansmanında, kaynakların daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla ABN AMRO BANK N.V.'yi yetkilendirmiştir. 27/08/2008 Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.08.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 27 Ağustos 2008 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Siirt-Şirvan Madenköy adresinde bulunan işyerimizde işletme müdürü olarak görev yapan Salih Selim Şenkal'ın görevinden ayrılması sebebiyle B grubu imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

14/08/2008
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.08.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimizin 14.08.2008 tarih 32 no'lu Yönetim Kurulu Toplantısında; SPK'nın Seri:XI/29 no'lu tebliği uyarınca düzenlenen 30.06.2008 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu denetim komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilmiş ve yönetim kurulumuzca da gerçeğe aykırı bir açıklama ve yayınlanma tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiştir. Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. Ayrıca Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tanzim edilmiş olan bağımsız denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/692 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir.

30/06/2008
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 30 Haziran 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket'in Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi Biltekin Özdemir'in görevinden istifa talebinin kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliğine Süreyya Turgut'un seçilmesine ve kendisine A grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

06/06/2008
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 06.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimizin 06.06.2008 tarih 25 no'lu Yönetim Kurulu Toplantısında; SPK'nın Seri XI/29 no'lu tebliğ uyarınca düzenlenen 31.03.2008 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu denetim komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilmiş ve yönetim kurulumuzca da gerçeğe aykırı bir açıklama ve yayınlanma tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiştir. Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. Ayrıca Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tanzim edilmiş olan denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/692 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir. Gereği için bilgilerinize arz ederiz.

18/04/2008
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 18.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimizin 18 Nisan 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; 12 Mart 2008 tarihinde İMKB'ye gönderdiğimiz 2007 yılına ait kar dağıtımı ve sermaye artırımı kararı çerçevesinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 72.000.000 YTL arttırılarak 48.000.000 YTL'dan 120.000.000 YTL'ye çıkarılmasına artırılan kısmın,
- 3.840.000 YTL'nın 2007 yılı kar payından,
- 6,30 YTL'nin iştiraklerden emisyon primlerinden,
- 40.065.113,87 YTL'nin özsermaye enflasyon düzeltme farklarından,
- 28.094.879,83 YTL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanarak bunlara isabet eden hisse senetlerinin bedelsiz olarak verilmesine, Bu suretle artırılan toplam 72.000.000 YTL sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin kaydileştirme esasları çerçevesinde 9.000.000 YTL kısmının 1 Ykr nominal değerde nama yazılı A Grubu 63.000.000 YTL kısmının 1 Ykr nominal değerde hamiline yazılı B Grubu olarak ihraç edilmesiyle ilgili olarak, Sermaye artırımıyla ilgili işlemlerin yasal süreler içinde yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

11/04/2008
Park Elektrik Madencilk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 11 Nisan 2008 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlar aşağıda çıkartılmıştır.
1) Şirketin 09.04.2008 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna seçilen üyeler aralarında görevlendirme yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Nalan Erkarakaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Coşkun Duyak'ın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Biltekin Özdemir, Orhan Yüksel, Naci Övünç, Süleyman Uyan, Mustafa Uçurum, Ferzan Çitici ve İnanç Şenel'in seçilmelerine,
2) Süleyman Uyan'ın Yönetim Kurulu murahhas üyeliğinin devamanına,
3) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği; - Denetim Komitesi üyeliklerine Biltekin Özdemir ve Süleyman Uyan'ın
- Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesine Nalan Erkarakaş ve Ferzan Çitici'nin seçilmelerine Oybirliği ile karar verilmiştir.

12/03/2008
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimizin 12 Mart 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
1) Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 9 Nisan 2008 Çarşamba günü saat 11:00'de Paşalimanı Caddesi, No:73 Üsküdar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,
2) 2007 yılına ait SPK mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan 19.786.372 YTL net dönem karından 920.851,88 YTL birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 18.865.520,12 YTL tutarındaki dağıtılabilir karın; 3.840.000 YTL'nin sermayeye ilave edilerek bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle birinci temettü olarak dağıtılmasına, 144.000 YTL'nin ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına, Kalan 14.881.520,12 YTL'nin olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ilişkin önerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Şirketimizin 2007 yılı kar dağıtım tablosu ile dağıtılacak temettü tablosu ve Genel Kurul gündemi ilişikte yer almaktadır." Genel kurul toplantı gündemi ve Kar Dağıtım tablosu ekite yayınlanmakta olup, Kar Dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin "Şirketler" bölümünde yayınlanmaktadır.

12/03/2008
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimizin 12 Mart 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 72.000.000 YTL arttırılarak 48.000.000 YTL'dan 120.000.000 YTL'e çıkarılmasına. Artırılan kısmın,
-6.30 YTL'nin iştiraklerden emisyon primlerinden,
-40.065.113,87 YTL'nin özsermaye enflasyon düzeltme farklarından,
-28.094.879,83 YTL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanarak bunlara isabet eden hisse senetlerinin bedelsiz olarak verilmesine,
-Kalan kısım ile ilgili olarak; 2007 yılı dağıtılabilir karından toplam 3.840.000 YTL kar payının ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak mevzuatta öngörülen süre içinde dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Bu suretle artırılan toplam 72.000.000 YTL sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin kaydileştirme esasları çerçevesinde 9.000.000 YTL kısmının 1 Ykr noinal değerde nama yazılı A Grubu, 63.000.000 YTL kısmının 1 Ykr nominal değerde hamiline yazılı B Grubu olarak ihraç edilmesine, Sermaye artırımına yönelik gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Karar verilmiştir.

03/12/2007
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.11.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimizin 02.11.2007 tarih 37 no'lu Yönetim Kurulu Toplantısında; 30.09.2007 tarihi itibariyle Seri:XI/25 no'lu tebliğ uyarınca düzenlenen mali tablolar, denetim komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilmiş ve yönetim kurulumuzca da gerçeğe aykırı bir açıklama ve yayınlanma tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiştir. Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. 30.09.2007 tarihli mali tablo ve dipnotların Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir.

25/10/2007
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.10.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 25 Ekim 2007 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Diyarbakır havzasındaki Siirt İli Şirvan-Tarihler mevkiinde Hidroelektrik Santralı üretim lisansı alımı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvurulması kararı alınmış ve bugün (25.10.2007) itibariyle başvurulmuştur. Hidroelektrik Santralinin kurulu gücü 50,5 MWm olup, üretim lisansının süresi 49 yıldır.

02/11/2007
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.11.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimizin 02.11.2007 tarih 37 no'lu Yönetim Kurulu Toplantısında; 30.09.2007 tarihi itibariyle Seri:XI/25 no'lu tebliğ uyarınca düzenlenen mali tablolar, denetim komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilmiş ve yönetim kurulumuzca da gerçeğe aykırı bir açıklama ve yayınlanma tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiştir. Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. 30.09.2007 tarihli mali tablo ve dipnotların Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir.

17/08/2007
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimizin 17.08.2007 tarih 30 no'lu Yönetim Kurulu Toplantısında; 30.06.2007 tarihi itibariyle Seri:XI/25 no'lu tebliğ uyarınca düzenlenen mali tablolar ve bağımsız denetim raporu denetim komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilmiş ve yönetim kurulumuzca da gerçeğe aykırı bir açıklama ve yayınlanma tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiştir. Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. Ayrıca Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tanzim edilmiş olan denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/692 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir.

15/05/2007
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz 15 Mayıs 2007 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin Siirt Bakır İşletmesi ile ilgili olarak, işletme yönetimi modelinin seçilmesi nedeniyle, 2004 yılında Şirvanda açılan irtibat bürosunun kapatılmasına karar verilmiştir. Gereği için bilgilerinize arz ederiz.

14/05/2007
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 14 Mayıs 2007 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Siirt-Şirvan Madenköy adresinde bulunan bakır madeni istihraç ve konsantre bakır üretimi yapılan işyerimizde İsmail Hakkı İçyüz'ün görevinden ayrılması nedeniyle, İşletme müdürlüğüne Salih Selim Şenkal'ın atanmasına ve kendisine B grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

04/05/2007
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimizin 04.05.2007 tarih 18 no'lu yönetim kurulu toplantısında, 31.03.2007 tarihi itibariyle Seri:XI/25 no'lu tebliğ uyarınca düzenlenen mali tablolar, denetim komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilmiş ve yönetim kurulumuzca da gerçeğe aykırı bir açıklama ve yayınlanma tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiştir. Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. 31.03.2007 tarihli mali tablo ve dipnotların Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir.

26/04/2007
Park Elektrik Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin 26.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin temzil ve ilzamı hakkında 26 Nisan 2007 tarihide (bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar aşağıda çıkartılmıştır.
1) Şirketin 25.04.2007 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna seçilen üyeler aralarında görevlendirme yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Nalan Erkarakaş'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Coşkun Duyak'ın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Biltekin Özdemir, Ömer Yenel, Fercan Aykutlu, Süleyman Uyan, Mustafa Uçurum, Ferzan Çitici ve İnanç Şenel'in seçilmelerine,
2) Süleyman Uyan'ın yönetim Kurulu murahhas üyeliğinin devamına,
3) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği:
- Denetim Komitesi üyeliklerine Biltekin Özdemir ve Süleyman Uyan'ın
- Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesine Nalan Erkarakaş ve Ferzan Çitici'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

21/03/2007
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimizin 21 Mart 2007 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
1- 2007-2008 yılları için bağımsız denetim şirketi Kavram Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
2- Şirketimizin 2006 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Nisan 2007 Çarşamba günü saat 11:00'de Paşalimanı caddesi No:73 Üsküdar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,
3- 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle VUK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda oluşan dönem karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 31.695.726,64 YTL net dönem karı üzerinden;
- 1.584.786,33 YTL birinci tertip yedek akçe ayrılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı toplantısında belirlediği asgari temettü oranı ile 03 Mayıs 2006 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde benimsenen temettü politikası göz önüne alınarak 6.240.000,00 YTL'nin brüt nakit temettü olarak 31 Mayıs 2007 tarihinde dağıtılması,
- 384.000,00 YTL ikinci tertip yedek akçe ayrılması,
- 23.486.940,31 YTL bakiyenin olağanüstü yedeklere aktarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK
NAKİT TEMETTÜ TABLOSU
NAKİT OLARAK DAĞITILACAK TOPLAM TEMETTÜ
1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
TEMETTÜ ÖDEME TUTARI (YTL) TUTARI (YKR) ORANI (%) TARİHİ BRÜT
6.240.000 13 13 31 Mayıs 2007 NET (*) 5.304.000 11,05 11,05
(*) Tam mükellef kurum ortaklar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden (%15) nispetinde gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Bu ortakların hukuki statülerini 81 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin (c) bölümü ile 06.01.2006 tarih 20 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde belirtilen usullerle, kar payı ödemelerine başlanan tarihe kadar şirketimize kanıtlamaları gerekmektedir. Aksi halde bu ortaklara dağıtılacak kar payları üzerinden %15 nispetinde Gelir Vergisi tevkifatı yapılacaktır.
4- Şirketimizin 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında genel kurulun onayına sunulan kar dağıtım politikasının Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK'nın 19.01.2007 tarih 1171 sayılı yazısı çerçevesinde tekrar Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir." Genel Kurul Gündemi ekte yayınlanmaktadır.

02/03/2007
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 'Şirketimizin 02.03.2007 tarih 8 no'lu Yönetim Kurulu Toplantısında; 31.12.2006 tarihi itibariyle Seri XI/25 no'lu tebliğ uyarınca düzenlenen mali tablolar ve bağımsız denetim raporu denetim komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilmiş ve yönetim kurulumuzca da gerçeğe aykırı bir açıklama ve yayınlanma tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiştir. Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. Ayrıca Kavram Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tanzim edilmiş olan denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/692 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir.

01/12/2006
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 'Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 1 Aralık 2006 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimiz ile Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında kömür çıkarma faaliyetine ilişkin olarak imzalanmış bulunan 1 Temmuz 2000 tarihli sözleşmenin; sözkonusu şirketin kömür çıkarma sahalarındaki faaliyet ve verim değerlendirmesi sonucunda kömür çıkarma faaliyetini kendi bünyesinde yürütme kararı doğrultusunda 1 Aralık 2006 tarihi itibariyle feshedilmesine ve bu faaliyetle ilgili olarak istihdam edilen 166 çalışanımızın ilgili şirkete devredilmesine karar verilmiştir.

06/11/2006
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 06.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 'Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 6 Kasım 2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketin Yönetim Kurulu üyesi Gürsel Usta'nın görevinden istifa talebinin kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hulki Yakupoğlu'nun seçilmesine ve kendisine A grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

03/11/2006
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 03.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 'Şirketimizin 03.11.2006 tarih 48 no'lu Yönetim Kurulu Toplantısında; 30.09.2006 tarihi itibariyle Seri:XI, No:25 no'lu tebliğ uyarınca düzenlenen mali tablolar, denetim komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilmiş ve yönetim kurulumuzca da gerçeğe aykırı bir açıklama ve yayınlanma tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiştir. Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. 30.09.2006 tarihli mali tablo ve dipnotların Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir.

29/08/2006
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 'Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 29 Ağustos 2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Siirt Şirvan Madenköy adresinde bulunan bakır madeni istihraç ve konsantre bakır üretimi yapılan işyerimizde Kazım Demir'den boşalan İşletme Müdürlüğü'ne İsmail Hakkı İçyüz'ün atanmasına ve kendisine B grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

17/08/2006
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 'Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim kurulumuzun 17.08.2006 tarihli toplantısında; Şirketimizin 07.02.2006 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurduğu, 14.09.2004 tarih ve 76903 sayılı teşvik belgesi kapsamında Siirt İli, Şirvan İlçesi, Madenköy Mevkiinde devam eden bakır madeni istihraç ve flotasyon tesisi yatırımında 600.000 ton/yıl kapasiteye göre yapılan yeraltı bakır cevheri üretim planımız, 1.000.000 ton/yıl olarak revize edildiğinden yurtiçi ve yurtdışından temin edilecek makine-teçhizat listelerinin tekrar revize edilerek global liste değişikliği konusunda T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na müracaat edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

11/08/2006
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 'Şirketimizin 11.08.2006 tarih 36 nolu Yönetim Kurulu toplantısında; 30.06.2006 tarihi itibariyle mali tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu denetim komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilmiş ve yönetim kurulumuzca da gerçeğe aykırı bir açıklama ve yayınlanma tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiştir. Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yasıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. Ayrıca Kavram Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tanzim edilmiş olan Denetim Raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir.

10/07/2006
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.07.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 'Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 10 Temmuz 2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Diyarbakır havzasındaki Siirt ili Şirvan-Tarihler Hidroelektrik Santrali projesine 4628 sayılı kanun kapsamında müracaat edilmesine karar verilmiştir.

12/06/2006
Park Elektrik Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin 12.06.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 'Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizi temsil ve ilzamı hakkında 12 Haziran 2006 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlar aşağıda çıkartılmıştır.
1) Şirketin 09.06.2006 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna seçilen üyeler aralarında görevlendirme yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Nalan Erkarakaş'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Coşkun Duyak'ın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Biltekin Özdemir, Ömer Yenel, Fercan Aykutlu, Süleyman Uyan, Gürsel Usta, Ferzan Çitici ve İnanç Şenel'in seçilmelerine,
2) Süleyman Uyan'ın Yönetim Kurulu murahhas üyeliğine getirilmesine,
3) Şirket Mali İşler Müdürü ve Genel Müdür Vekili Tacigül Erdem'in görevinin devamına, İşletme Müdürlüğüne Kazım Demir'in atanmasına, İdari İşler ve Güvenlik Müdürlüğüne Mustafa Cem Göktürk'ün atanmasına,
4) Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Erkarakaş, Yönetmi Kurulu Başkan Vekili Ali Coşkun Duyak, Yönetim Kurulu Üyeleri Biltekin Özdemir, Ömer Yenel, Fercan Aykutlu, Süleyman Uyan, Gürsel Usta, Ferzan Çitici ve İnanç Şenel'e (A) grubu, Mali İşler Müdürü ve Genel Müdür Vekili Tacigül Erdem'e ve İşletme Müdürü Kazım Demir'e (B) grubu, İdari İşler ve Güvenlik Müdürü Mustafa Cem Göktürk'e (C) grubu imza yetkisi verilmesine,
5) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;
- Denetim Komitesi üyeliklerine Biltekin Özdemir, Fercan Aykutlu ve Süleyman Uyan'ın
- Kurumsal Yönetim Atama Komitesine Nalan Erkarakaş, Ali Coşkun Duyak ve Ferzan Çitici'nin atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

18/05/2006
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nn 18.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ser:VIII, No: 39 sayılı Tebliğ uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz yönetim kurulu 18.05.2006 tarihli toplantısında Şirketimizin maden sektöründe yoğunlaşan faaliyetlerinin ve yeni yatırımların fnansmanı amacıyla Tufanbeyli Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bulunan % 45 oranındaki iştirak hissemizin satışı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı taleplerin değerlendirilmesini sağlamak konusunda Park Yatırım Holding A.Ş. yetkilendirilmiştir."

09/05/2006
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nn 09.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 'Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ser:VIII, No: 39 sayılı Tebliğ uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 09.05.2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, tekstil sektöründeki faaliyetimize 2002 yılında son verilmesi nedeniyle Edirne'de kurulu tekstil tesisleri içerisinde atıl durumda bekleyen makinalardan Tambur Katlama, Kumaş Serme ve Kesim Masası, Kurutma Makinası, Şablon Soldurma Makinası, Levent Boya Makinası, Konfeksiyon (Otomat) ve Dikiş Makinaları Grubundan oluşan makinaların 224.000 YTL+KDV bedel ile kalan tüm makina, demirbaş ve stokların hurda kapsamında 1.016.000 YTL bedel karşılığında peşin ödeme esası üzerinden toplam 1.280.320 YTL (KDV dahil)'e Acar Ticaret - Ahmet Blada'ya satışına karar verilmiştir. Satış konusu makina ve demirbaşların Şirketimizin kamuya açıklanan 31.12.2005 tarihli bilançosundaki net maddi duran varlıklar içndeki payı % 6,7, stokların net stoklar içindeki payı ise % 37'dir. Satış ile ilgili aracı firmaya ödenecek komisyon tutarı KDV dahil 62.500 YTL'dir. Satış sonucu SPK mevzuatına göre 524.000 YTL kar, VUK mevzuatına göre 102.852 YTL zarar doğmaktadır. Alıcı şirketin şirketimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunmamaktadır. Satış sonrası kalan tekstil makina demirbaş tutarı 604.227 YTL'dir.

03/05/2006
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nn 03.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 'Şirketimizin 03 Mayıs 2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin 2005 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 9 Haziran 2006 tarihinde saat 11:00'de Paşalimanı Caddesi, No:73, Üsküdar, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verildi.' Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

03/05/2006
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nn 03.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 'Şirketimizin 03 Mayıs 2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
1- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK'nun 27.01.2006 tarihli yazısı çerçevesnde Şirket Genel Kurulu'na önerilecek 2006 ve izleyen yıllara ilşkin kar dağıtım politikaları aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir.
- Dağıtılacak Kar Payı, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen oran ve miktarlardan az olmamak üzere TTK, SPK düzenlemeler ve ana sözleşmemizde belirlenen hükümler çerçevesinde belirlenecek ve mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılacaktır.
- Kar dağıtım işlemi, Şirketin sektör içindeki hedeflerne yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında; nakit olarak ödenmesi ya da Dağıtılacak temettünün sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilecektir.
- Kar dağıtım politikası ekonomide olumsuz bir gelişme olmadığı sürece devam ettirilecektir.
2- Şirketimizin 31 Aralık 2005 Mali Tablolarında oluşan dağıtılabilir dönem karının, sermayenn %5'inin altında kalması nedeniyle SPK mevzuatı çerçevesinde kar dağıtımı yapılmaması önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.'

11/04/2006
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nn 11.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 'Şirketimizin 11.04.2006 tarih ve 14 no'lu Yönetim Kurulu Toplantısında; 31.12.2005 tarihi itibariyle Seri XI/25 nolu tebliğ uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu denetim komitemizce incelenip olumlu olarak değerlendirilmiş ve yönetim kurulumuzca da gerçeğe aykırı bir açıklama ve yayınlanma tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiştir. Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. Ayrıca Kavram Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tanzim edilmiş olan Denetim Raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir."

27/03/2006
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nn 27.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ser:VIII, No: 39 sayılı Tebliğ uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 27 Mart 2006 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Bakır madeni ile ilgili faalyetlerimizin yürütülebilmesi için Madenköy Şirvan/Siirt adresinde şube açılmasına karar verilmiştir.'

06/01/2006
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nn 06.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ser:VIII, No: 39 sayılı Tebliğ uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim kurulumuzun 06.01.2006 tarih 3 nolu toplantısında; Şirketimizin 14.09.2004 tarih ve 76903 sayılı teşvik belgesi kapsamında Siirt ili, Şirvan ilçesi Madenköy mevkinde devam eden bakır maden ihraç ve flotasyon tesisi yatırımında işin teknik gereği olarak yurtiçi ve yurtdışından temin edilecek makine teçhizat listelerinin tekrar revize edilerek global liste değişikliği konusunda T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na müracaat edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.'

02/01/2006
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nn 02.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ser:VIII, No: 39 sayılı Tebliğ uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 2 Ocak 2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketin Yönetm Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi Ali Ergin Şahin'n görevlerinden istfa talebinin kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliklerine Fercan Aykutlu'nun seçilmesine ve kendisine A grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.'
İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.