Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim Beyanı
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
Ortaklık Hakları
Ana Sözleşme
Paylara İlişkin Bilgi
Ticaret Sicil Gazetesi İlanları
Genel Kurul
Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu
Toplantı Tutanakları
Yönetim Kurulu'na bağlı Komiteler
Üst Yönetim
Etik Kurallar
Insider Trading
Kurumsal Yönetim > Organizasyon Yapısı > Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler
Denetim Komitesi

1. AMAÇ

Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

2. YETKİ ve KAPSAM

Denetim Sorumlu Komite;

a)Mali tablolarının, dip notlarının ve diğer finansal bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

b)Bağımsız denetim kuruluşunun ve çalışanlarının bağımsızlığını zedeleyecek hususlar olup olmadığını ve yeterliliğini yönetim kurulu adına inceler.

c)Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

d)Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetir.

e)Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili yapılan şirket içi ve şirket dışı şikayetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceler ve sonuca bağlar.

f)Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir.

g)Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

3. KOMİTENİN YAPISI

a)Komite, şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.

b)Komite en az iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamının bağımsız üyeler arasında seçilmesi esastır.

c)Komitede, şirket İcra Başkanı / Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görev alamaz.

d)Daha önce şirketin danışmanlığını yapmış olan kişiler denetim komitesine üye olarak seçilemezler.

e)Gerek duyulduğunda komite konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanabilir.

f)Komite her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

g)Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

h)Komitenin sekreterya işlemleri yönetim kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir

4. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

a)Denetimden Sorumlu Komite en az 3 ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

b)Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

c)Komite toplantılarında alınan kararlar yönetim yurulu sekretaryası tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir.

5. SORUMLULUKLAR

a) Mali Tablolar ve Duyurular

Komite, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.

Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri yönetim kuruluna raporlar.

Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisinin araştırılmasını sağlar.

Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.

Komite, varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi, muhasebe kayıtlarına aktarılmasında şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirir.

b) Bağımsız Denetim Kuruluşu

Bağımsız denetim şirketinin seçimi, değiştirilmesi, denetim sürecinin başlatılması, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi denetim komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir.

Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirir.

Komite, bağımsız dış denetçilerin performansını bağımsızlığı konusunda değerlendirir.

Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.

Bağımsız denetim şirketine ilişkin her türlü ücret ve tazminatı inceler ve onaylar

c) İç Denetim ve İç Kontrol

Denetim Komitesi iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği konusunda çalışmalar yapar ve yönetim kuruluna raporlar.

İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

Komite, İç Denetim Müdürlüğü’nün çalışmalarını ve organizasyon yapısını, görev ve çalışma esaslarını gözden geçirir, iç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar ve faaliyet etkinliği hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

Komite, İç Denetim Müdürlüğü denetim raporunda belirtilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili çözüm önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını, tartışılmasını ve cevaplanmasını sağlar.

d) Yasaların Öngördüğü Düzenlemelere Uygunluk

Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları belirler.

Muhasebe, iç kontrol ve bağımsız denetim ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesini sağlar.

Denetim Komitesi Üyeleri

Galip Çelik
Süreyya Turgut


Kurumsal Yönetim Komitesi

1. AMAÇ

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısı ile meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin çalışmalarını gözetmek. Bunların dışında ayrıca oluşturulana kadar Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Tesbit Edilmesi Komitesi görevlerini yürütmek.

2. YETKİ ve KAPSAM

Kurumsal Yönetim Komitesi,

a)Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni şirket içerisinde geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak,

b)Yönetim krulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapmak ve yönetim kurulunun onayına sunmak,

c)Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek,

d)Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak,

e)Komitenin çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunmak (nihai karar sorumluluğu her zaman yönetim kuruluna aittir).

f)Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,

g)Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,

h)Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

i)Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar, nihai karar sorumluluğu her zaman yönetim kuruluna aittir.
j)Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

k)Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,

l)Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapmak üzere oluşturulmuştur.

m)Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar, nihai karar sorumluluğu her zaman yönetim kuruluna aittir.

3. KOMİTENİN YAPISI

a)Komite, şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.

b)Komite en az iki üyeden oluşur.

c)Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

d)Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu yürütmede görevli olmayan kişiler arasından seçilir. Komitede, şirket İcra Başkanı / Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görev alamaz.

e)Komite gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır.

f)Komite her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

g)Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

h)Komitenin sekreterya işlemleri yönetim kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

4. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

a)Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları en az 4 ayda bir gerçekleştirilir.

b)Komite toplantılarında alınan kararlar yönetim kurulu sekretaryası tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir.

c)Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

5. SORUMLULUKLAR

a. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.

Komite, yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri inceler, sonuca bağlanmasını sağlar ve çalışanların da bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin eder.

Komite, yönetim kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.

b. Kamuya Yapılacak Açıklamalar

Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirir.

Komite, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, şirketin "bilgilendirme politikası"na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.

c. Yatırımcı İlişkileri

"Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi", ortaklar ve yatırımcılar arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve bunların bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi;

Birim yeteri kadar uzman personelden oluşur.

Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirir.

Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenler veya düzenlenen toplantılara iştirak eder.

Web sitesi aracılığı ile yerli ve yabancı yatırımcılarla aktif iletişim sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yapar,
Kamuyu aydınlatma ile ilgili sürecin ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetir ve izler,

Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlar.

Faaliyet raporlarının mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlar.

Genel kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını takip eder.

Genel kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlar.

Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapar.

d-Ücret Komitesi Fonksiyonu

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusunda yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek, gözetimini yapmak ve bu uygulamaların yazılı hale getirilmesini sağlamak,

Şirketin ücretlendirme felsefesini, ilkelerini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmek ve onaylamak,

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının şirketin risk yönetimi ilke ve uygulamaları ile uyumlu olmasını sağlamak,

Ücretlendirme politikasının hissedarların çıkarlarına uygun olmasını sağlamak,

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, maaş, prim ,tazminat ve uzun dönemli teşvik ilke ve uygulamalarını onaylamak,

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin kendi ücertlerinin kendileri tarafından belirlenmemesi için gerekli tedbirleri almak.

e-Aday Gösterme

Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirmek,

Yönetim kurulu üyeleri için bir aday havuzu oluşturmak ve bu oluşumda pay sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almak,

Şirket atama ve terfi felsefesini, ilkelerini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmek ve onaylamak,

Adaylık kriterlerini belirlemek ve periyodik olarak gözden geçirmek ve belirlenen adayları yönetim kuruluna önermek.

f. Raporlama Sorumluluğu

Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

Komite, çalışmalarını ve önerilerini rapor haline getirerek yönetim kuruluna sunar


Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Süreyya Turgut
Nalan Erkarakaş
Süleyman Uyan

 

İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.